ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ไม่พบข้อมูลกระทู้

มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

งานวิจัย 2556
ดาว์โหลดไฟล์

 
เอกสารเผยแพร่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
1 .ประกาศมาตรฐานขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ดาว์โหลด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
2.ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ดาว์โหลด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
3.รายงานผลประเมินตนเองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ดาว์โหลด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
4. รายงานประจำปีของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ดาว์โหลด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
5. รายงานการประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ดาว์โหลด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
เอกสารเผยแพร่ประกันคุณภาพปี 2556
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
1. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ดาว์โหลด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
2.ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ดาว์โหลด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
3.ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาประจำปี 2555 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ดาว์โหลด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
4 . ประกาศอัตลักษณ์สถานศึกษา ดาว์โหลด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
5.รายงานผลการประเมินตนเอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ดาว์โหลด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเผยแพร่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เขตการศึกษา 3  จังหวัดสงขลา

สามารถ ลิ้งค์ดูข้อมูลไปได้ที่
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

 


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ              (e-Classroom)

-----------------------

               ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งที่ 46/2546 สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ (e-Classroom) ดังนี้

1.อุปกรณ์เข้ารหัสภาพและเสียง(Codec)                       จำนวน      1    ชุด

2.กล้องแบบปรับตำแหน่งภาพชนิด High Definition          จำนวน      1    ชุด

3.เครื่องฉายภาพระยะสั้นพร้อมกระดานอิเล็กทรอนิกส์        จำนวน      1    ชุด

4.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ                                          จำนวน      1    ชุด

5.โทรทัศน์สีชนิด LED                                           จำนวน      2    เครื่อง

6.เครื่องรับสัญญาณภาพและเสียง  Digital Media            จำนวน     1     เครื่อง

7.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point)       จำนวน     1     เครื่อง

8.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Switching)                        จำนวน     1     เครื่อง

9.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว            จำนวน     1     ชุด

10.โต๊ะสำหรับผู้สอนพร้อมเก้าอี้                                 จำนวน     1     ชุด

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของศูนย์การศึกษาพิเศษ                       เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

               5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3  จังหวัดสงขลา  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8  มกราคม 2557 ถึงวันที่  20 มกราคม  2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา   และกำหนดเปิดซอง   ใบเสนอราคาในวันที่  21  มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3               จังหวัดสงขลา  ในวันที่ 8  มกราคม 2557 ถึงวันที่  20 มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา  09.00. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7447-7453 , 0-7447-7260  ในวันและเวลาราชการ

                              ประกาศ    วันที่ 8 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2557

Scan10003                                      

 

                                      ลงชื่อ  ว่าที่ พ.ต.                   

                                                            (สันทัด    สัตยายุทย์)

                                          ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  3  จังหวัดสงขลา

 

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา  81/2  ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร.074-477453